• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2565 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และหัวหน้าสำนักงาน ณ ห้องประชุม 933 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์