• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ณ ห้องประชุม อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี