• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี เหมะสถล เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย