• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมกรอบอัตรากำลัง ณ ห้องประชุม 921

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมกรอบอัตรากำลัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ หัวหน้าสาขาวิชา ณ ห้องประชุม 921 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี