• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รับสมัครทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความเป็นพลเมืองดี รักในความเป็นชาติ ศาสน์กษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีจิตอาสา จำนวน 2 ทุนๆ ละ 20,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2565 ณ โดยสามารถโหลดประกาศและใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอพิจารณาทุน ผ่านลิงค์นี้ :

https://drive.google.com/drive/folders/1N0i8NFh0EZGdRyYF3MpV5-rn6E32L7it?usp=sharing

และนำส่งเอกสารได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกย่านมัทรี) และสามารถนำส่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านบน