• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดี กับ นายวชิระ ยอดบัว และ นางสาวฐิติพร พุ่มไพร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ฯ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี กับ นายวชิระ ยอดบัว และ นางสาวฐิติพร พุ่มไพร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์