• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอน

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ฯ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ กับ ผู้ทรงภายนอก โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์  และ ผู้ทรงภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก ณ ห้องประชุม 921 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี