• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ โดยเกณฑ์ PA

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ โดยเกณฑ์ PA โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ จัด ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์