• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น อาจารย์ ภาสกร วรอาจ ให้เกียรติในการกล่าวให้โอวาทแก่ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์