• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.ประสพ ยลสิริธัม คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ยศเมธากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นกรรมการ และอาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้สังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์