• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ

เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์