• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์พิจารณาทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีความเห็นชอบจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจขัดสนโดยได้แบ่งออกเป็นทุน 2 ประเภท คือ1. ทุนเรียนดี หมายถึง ทุนที่จะมอบให้กับผู้ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยคุณสมบัติขอผู้รับทุนเรียนดีต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 2 ทุนและ 2. ทุนสงเคราะห์ หมายถึง ทุนที่จะมอบให้กับผู้ที่มีความประพฤติดี มีวินัย แต่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจขัดสน โดยต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จำนวน 8 ทุน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2565
i75hFq1zI5