• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มอบทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา โดยมีชื่อดังต่อไปนี้
1.นายธีรพัฒน์  สุวรรณเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณติศาสตร์
2.นายสราวุฒิ ครุฑนาค นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการมอบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู เป็นผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้