• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัสนักศึกษา 63 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัสนักศึกษา 63 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรตที่ 21 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566