• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง ผู้ช่วยคณบดี และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เข้าร่วมกิจกรรม "วันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ" ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์