• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิ่งกาญจน์ นุ่มน่วม ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิ่งกาญจน์ นุ่มน่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา

ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (สาขาวิชาสังคมศึกษา/คหกรรม/สุขศึกษา)

ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย วิชาประวัติศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ ๕  ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย