• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยนักศึกษาชั้นที่ปี 2 ห้อง 1 อาจารย์ผู้ดูแล: อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม จังหวัดชัยนาท