• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สครภ. ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง 1 ก.ย.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์  ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) ครั้งที่ 5/2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ การนำเสนอ (ร่าง) เครื่องมือประเมินสมรรถนะนักศึกษาครู 17 สมรรถนะและวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะนักศึกษาครู 17 สมรรถนะฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งวางแผนการทดลองใช้เครื่องมือต่อไป