• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดค่ายทักษะนำคิดสู่ชีวิตสากล ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดค่ายทักษะนำคิดสู่ชีวิตสากล ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรม 5 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 Five step to zero 
นำโดย อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ 
ฐานที่ 2 กิจกรรมทางกาย ผ่อนคลายแสนสนุก
นำโดย อาจารย์สุภกิจ วิริยะกิจ
ฐานที่ 3 คณิตคิดสนุก
นำโดย อาจารย์ขวัญชนก กิจเธาว์ , อาจารย์เอนก นองมณี และอาจารย์ประเสริฐ เจริญพะกุไพศาล
ฐานที่ 4 ทดสอบวิตามินซีในผลไม้
นำโดย อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา
ฐานที่ 5 กลอนเจ้าปัญหา
นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ไอริน ชุ่มเมืองเย็น 
รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3