• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักศึกษาภาษาไทย กิจกรรม เทคนิคการสอนภาษาและวรรรณคดีไทย

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักศึกษาภาษาไทย
กิจกรรม เทคนิคการสอนภาษาและวรรรณคดีไทย ณ ห้อง 11408 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฏฐ์ เพ็งแดง
และได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการในวันนี้