• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาดีเด่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาดีเด่น โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา แห่งประเทศไทย ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ