• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่1

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

Module ที่1 การพัฒนาและปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ตามลิงค์ นี้ >>> ไฟล์ประกาศ