• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 4 ปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฯ ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง เป็นวิทยากร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 4 ปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเสริมสร้าง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภากร โพธิ์ดง  เป็นวิทยากร