• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 5 ปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ฯ ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู เป็นวิทยากร

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 5 ปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเสริมสร้าง ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เป็นวิทยากร