• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 8 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง และ ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล เป็นวิทยากร

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 8 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภากร โพธิ์ดง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล เป็นวิทยากร