• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดย อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์