• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 การพัฒนาและปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 3

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 การพัฒนาและปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์