• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมค่าย วิทยาศาสตร์ STEAM ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จัดกิจกรรมค่าย “วิทยาศาสตร์ STEAM” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
1.อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด 
2.อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา