• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดี แก่ คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี แก่ คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ จันทร์ดอกไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร ทิวาพรภานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2566 ได้แก่  นางสาวพงษ์ลดา คงหอม ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)