• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต 1  และ ผอ.ดุจดาว วิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่  และ ผอ.วราภรณ์  ไชยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อกนะถอนพัฒนา ให้เกียรติเป้นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี