• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับหลักสูตร)คณะครุศาสตร์

วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ได้จัดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ได้รับเกียรติจาก

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ประธานกรรมการ

๒. อาจารย์ ดร.ดุษฎี อุปการ กรรมการ

๓. อาจารย์ ดร.ประสพ ยลสิริธัม   กรรมการและเลขานุการ

๔. อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ                 ผู้ช่วยเลขานุการ

 #การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

#ขอบคุณข้อมูลและภาพจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นารถยิ้มช้างหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์