• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับหลักสูตร)คณะครุศาสตร์

วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ได้จัดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ได้รับเกียรติจาก

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย ประธานกรรมการ

๒. อาจารย์ ดร.ญดาภัค  กิจทวี กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ยศเมธากุล กรรมการและเลขานุการ

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร ผู้ช่วยเลขานุการ

#การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

#ขอบคุณข้อมูลและภาพจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาภากรโพธิ์ดงสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์