• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับหลักสูตร)คณะครุศาสตร์

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ได้จัดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ได้รับเกียรติจาก

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจาก

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ

 #การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

#ขอบคุณข้อมูลและภาพจากคุณภิรณัฏฐ์ ดิษฐเจริญ นักวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์