• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คุณสมบัติ ของจักรกลฯ (รถตัด) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

 คุณสมบัติ ของจักรกลฯ (รถตัด) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ชั่วคราว) แผนก บัญชีและธุรการ ฝ่ายเครื่องจักกลการเกษตร รับ 2 อัตรา (ชายหรือหญิงก็ได้)

โทร 082-5646698