• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏฺิบัติงาน-มหาวิทยาลัยทักษิน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏฺิบัติงาน

และโครงการฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา-มหาวิทยาลัยทักษิน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ