• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ใบประกอบวิชาชีพครูตามรายวิชาที่คุรุสภากำหนด รูปแบบออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

ใบประกอบวิชาชีพครูตามรายวิชาที่คุรุสภากำหนด รูปแบบออนไลน์

สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 และ 18-19 ธันวาคม 2564

แจ้งกำหนดการเข้าห้องประชุมอบรมออนไลน์  

ห้องที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ห้องที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กับ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ห้องที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย กับ สาขาวิชาพลศึกษา

และห้องที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา